Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2eStap
Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 2eStap.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. 2eStap : het in Nederland gevestigde 2eStap dat diensten aanbiedt op het gebied van vrouw-en-ondernemerschap.
2. Klant: iedereen die een dienst van 2eStap afneemt.

Artikel 3 De diensten

1. 2eStap verstrekt de klant voor aanvang van de dienst een accurate omschrijving van de werkzaamheden, tijden, duur, arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. 2eStap schiet niet tekort jegens de klant en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de klant en 2eStap voorafgaande aan een mogelijke dienst om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de klant gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke dienst.
3. 2eStap is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge een bewezen dienst.

Artikel 4 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de te leveren dienst verstrekt 2eStap de omschrijving van de door 2eStap te leveren dienst.
2. De beloning van 2eStap, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, worden vastgesteld in een afspraakbevestiging.

Artikel 5 Aansprakelijkheid 2eStap

1. 2eStap is tegenover de klant niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de klant.
2. 2eStap is tegenover de klant niet aansprakelijk voor verbintenissen die de klant aangaat met opdrachtgevers of derden, met tussenkomst van 2eStap.
3. De klant vrijwaart 2eStap voor elke aansprakelijkheid.

Artikel 6 Aansprakelijkheid klant

De klant die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van 2eStap (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en de klant dient 2eStap zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat 2eStap eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 7 Facturatie

Facturatie vindt plaats op basis van de met de klant overeengekomen prijs en voorwaarden volgens factuur.

Artikel 8 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. 2eStap is gehouden zich in te spannen om de diens naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover 2eStap deze verplichting niet nakomt, is 2eStap, met inachtneming van het hierna in de leden 3 en 4 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de klant, mits de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij 2eStap en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van 2eStap.
2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van 2eStap is beperkt tot het door 2eStap aan de klant in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht. Het door 2eStap maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Aansprakelijkheid van 2eStap voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 9 Geheimhouding

1. 2eStap en de klant zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. 2eStap zal op verzoek van de klant verplichte geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de dienst bekend of gewaar wordt, tenzij op de klant een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van 2eStap is gevestigd.

Algemene Voorwaarden 2eStap ©2019